افغانستان: رای اعتماد بخاطر انتخاب رئیس اداره امنیت ملی بخاطر دست داشتن در شکنجه باید بتاخیر بیافتد

De Amnesty International, , Índice: ASA 11/017/2012

See below.

Ver el informe en Persian