22 March 2012
Шелл: Хариуцлага тооц, Төлбөрөө төл, Бохирдолыг арилга

We the undersigned write to express our concern about the ongoing impact of oil pollution on economic, social and cultural rights in the Niger Delta region of Nigeria.

Нигери улсын Нигер Делта дахь газрын тосны бохирдлоос үүдсэн эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн зөрчлийг арилгахын тулд НҮБ-ын Хүрээлэн байгаа орчны хөтөлбөр, Огониланд дахь бохирдсон газар нутгийг цэвэрлэхийн тулд 1 тэрбум ам.доллар зарцуулах шаардлагатай гэж тодорхойлсон тул уг санхүүжилтийг Шелл компаниас нэхэмжлэх, нутгийн оршин суугчидтай зөвлөлдөж, Бодо дахь хүрээлэн буй орчны бохирдолыг арилгах цогц арга хэмжээ авч эхлүүлэх, цаашид Нигер делта дахь газрын тосны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд газрын тосны бохирдолын үнэлгээ хийх талаар арга хэмжээ авах, хохирсон иргэдэд шударга, хүрэлцэхүйц нөхөн төлбөр олгох арга хэмжээ авахыг Нигерийн засгийн газраас шаардаж байна.

995
Actions taken

Take Action

Petition
663,241
Total Actions taken
by people like you