ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சில்: 24-வது கூட்டத்தொடர் 9 -27 செப்டம்பர்

ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சில்: 24-வது கூட்டத்தொடர் 9 -27 செப்டம்பர்

Download:
Index Number: ASA 37/021/2013
Date Published: 29 August 2013
Categories: Sri Lanka

This document is also available in:

English:
Sinhala:

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE