எப்போது அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும்?இலங்கையின் படிப்பினைக்கும் நல்லினக்கத்துக்குமான ஆணையத்தின் தோல்விகள்

எப்போது அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும்?இலங்கையின் படிப்பினைக்கும் நல்லினக்கத்துக்குமான ஆணையத்தின் தோல்விகள்

Download:
Index Number: ASA 37/008/2011
Date Published: 7 September 2011
Categories: Sri Lanka

This document is also available in:

English:
French:
Sinhala:

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE