பொதுமக்கள் பார்வைக்கான ஆவணம் சர்வதேச பொதுமன்னிப்பு சபை ஆவண பதிவு

பொதுமக்கள் பார்வைக்கான ஆவணம் சர்வதேச பொதுமன்னிப்பு சபை ஆவண பதிவு

Download:
Index Number: ASA 37/002/2011
Date Published: 24 February 2011
Categories: Sri Lanka

This document is also available in:

English:
Sinhala:

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE