Document - Moratorium on the use of the death penalty, UN General Assembly Resolution 62/149


Public

องค์การนิรโทษกรรมสากลการประกาศพักชำระมติลงโทษด้วยการประหารชีวิตการลงมติประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ๖๒/๑๔๙๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐


AI Index: ACT 50/020/2007


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้เห็นชอบให้มีการลงมติสำหรับการประกาศพักชำระมติลงโทษด้วยการประหารชีวิตซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง: สนับสนุน ๑๐๔ เสียง, คัดค้าน ๕๔ เสียง และงดออกเสียง ๒๙ เสียง.


ข้อความดังต่อไปนี้เป็นข้อความของการลงมติ ๖๒/๑๔๙, ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยโดย องค์การนิรโทษกรรมสากล:


ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ซึ่งได้ถูกชี้นำ ตามแนวทางเป้าหมายและหลักการที่มีอยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาติ, เรียกร้องถึงการประกาศเรื่องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,[1]กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง[2]และ อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิของเด็ก,[3]


อีกทั้งยังมีการพากพิงว่าด้วยมติลงโทษโดยการประหารชีวิตในหลายๆ ทศวรรษที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน ในการประชุมช่วงต่อๆ มา และมีมติครั้งสุดท้ายที่ 2005/59,[4]โดยที่ คณะกรรมการได้มีการเรียกร้องให้มวลประเทศ ที่ยังมีการลงโทษด้วยวิธีการประหารชีวิตนั้นให้ทำการยกเลิกบทลงโทษดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และในขณะเดียวกันก็ให้ทำร่างประกาศชำระหนี้ด้วยการประหารชีวิต


ยังมีการกล่าวถึงอีกว่า ผลความสำคัญที่คณะกรรมการว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่แล้วมาได้สรุปไว้ในเรื่องของการลงโทษด้วยการประหารชีวิต และการพิจารณาว่าด้วย สภาสิทธิมนุษยชนจะสามารถกระทำการในเรื่องดังกล่าวนี้ได้อย่างต่อเนื่องไป,


จากการคำนึงถึงว่า การใช้โทษการประหารชีวิตนั้นเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์และมั่นใจด้วยว่าการมีร่างประกาศชำระหนี้ด้วยการประหารชีวิต จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งและความคืบหน้า

ในการพัฒนาสิทธิมนุษยชน บัดนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานอันแน่ชัดของการลงโทษด้วยการประหารชีวิต ว่าจะเป็นเหตุยับยั้งให้เกิดการกระทำผิด และยกเลิกหรือล้มเหลวใดๆน้อยลง จากการลงโทษ ด้วยการประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะนำย้อนกลับมาใช้หรือแก้ไขใหม่ไม่ได้


ขอแสดงความยินดีกับจำนวนประเทศที่ได้นำเอาร่างประกาศชำระหนี้ด้วยการประหารชีวิตมาใช้เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มีการยกเลิกกฎหมายการลงโทษด้วยการประหารชีวิตไปแล้ว


  1. แสดงความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งในการที่ยังมีการใช้กฎหมายบังคับการลงโทษด้วยการประหาร

ชีวิต;

2.เรียกร้องให้ทุกประเทศที่ยังมีการใช้กฎหมายบังคับการลงโทษด้วยการประหารชีวิตให้:

(a) เคารพต่อมาตรฐานสังคมสากลโลกในการคุ้มครองรับประกันสิทธิผู้ที่ได้รับโทษด้วยการประหารชีวิต โดยเฉพาะมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ที่มีอยู่ในเอกสารแนบท้ายในส่วนของมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 1984/50 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗;

(b) ทำการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับโทษประหารและ การกระทำตามให้ความคุ้มครองรับประกันสิทธิผู้ที่ได้รับโทษด้วยการประหารชีวิตให้กับท่านเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ;

(c) ค่อยๆ จำกัดการลงมติโทษด้วยการประหารชีวิต และลดจำนวนของการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่อาจจะมีขึ้น;

(d) ร่างประกาศชำระหนี้ด้วยการประหารชีวิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทน การลงโทษด้วยการประหารชีวิต ที่จะยกเลิกไป;

3. เรียกร้องประเทศที่ได้ยกเลิกการลงโทษด้วยการประหารชีวิตแล้วอย่านำกลับมาใช้ใหม่;

4. เรียกร้องให้ ท่านเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ทำรายงานถึงที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ หกสิบ-สาม เรื่องการนำไปใช้และมติที่ได้สรุปมานี้;

5. ตัดสินใจว่าจะทำการพิจารณาต่อเนื่องต่อไปหรือไม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ หกสิบ-สาม ภายใต้วาระการประชุมเดียวกัน


[[1]Resolution 217 A (III).

[2]See resolution 2200 A (XXI), annex.

[3]United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.

[4]See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigenda (E/2005/23 and Corr.1 and 2), chap. II, sect. A.


INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE