افغانستان: رای اعتماد بخاطر انتخاب رئیس اداره امنیت ملی بخاطر دست داشتن در شکنجه باید بتاخیر بیافتد

By Amnesty International, , Index number: ASA 11/017/2012

See below.

View report in Persian